عوارض ناشی از بی تحرکی سیستم بدن

عوارض ناشی از بی تحرکی سیستم بدن

بی تحرکي جسماني يا نداشتن فعاليت بدني منظم، چهارمين عامل خطرساز مرگ و مير جهاني ميباشد که ۶ ٪ از مرگ و مير در سطح جهان را شامل ميشود و به طور تقريبي ۲/۳ ميليون مرگ و مير در هر سال به اين علت مي باشد. سطح بي تحرکي جسماني در بسياري از کشورها و […]

ادامه مطلب