پارگی روتاتورکاف (Rotator cuff tear)

پارگی روتاتورکاف (Rotator cuff tear)

پارگی روتاتورکاف  یکی از شایعترین علل درد و ناراحتی شانه در بیماران است. این آسیب که میتواند بصورت حاد و یا مزمن تظاهر یابد، بعلت آناتومی خاص این ناحیه شیوع نسبتاً زیادی دارد. آناتومی   شانه متشکل از سه استخوان است: استخوان فوقانی بازو(هومروس)، استخوان کتف (اسکاپولا) و استخوان ترقوه (کلاویکل).   بازوی شما بوسیله […]

ادامه مطلب